Напишите нам: info@opora19.ru

«АМДЫ ИДiНЧЕТЕРДЕН, АХЧА Xbl3APFA 00Й ПОЛАР»

Валерий Михайлович, naстаfы Kopicxe Хызылчарда ид/нчектершч ‘ кирее, экономика улут кбд/’рт/сте чти I п/лд/рген. Cipep чи хайди санапчазар? — Анда 03ic полза даа, анзына иц i бон сылтар регионныц орныхчатхан чир1 полар. Хызылчар, nicTin реги- I онныц хыринда, хай-хай улур, анда | чуртарцыларныц саны жстинец кбп. i Драа хоза, ол аар-пеер чорыхха чб- рерге, манат чирде орныхча. Че идж- чекте >ге пос киреен азарында, Ха- | каси^да торынарра сала оой. Тикс1 I РоссПяда, хайдар регионда пос ки- , реен азып anapFa, азахха турып ал- ‘ арра’сала ниик ондайларны xopin, | naanaF идшген. Ол аймах-пасха та- 1 нырларны nipre чыып, полранын на санра алып кбргенде, 88 регионнын аразында Хакасия 20-ni орында пол I парран. Пастары орыннарда Ямало- | Ненецкай АО, Башкортостан, Ставро- польскай край, Тула облазы… Москва 1 — 78-KI орында, Хызылчар крайы — I 80-чы орында. Мында иц божие | мындар танырлар алылран: пос киреен i асчатса, администрациялар саринац торырланые идтгеж, сый ахчазын I алчатханы, аныц сиж, кредиттер ал- | ып алар окдайлар. Ол саринац, Хы- i зылчар крайын Хакасиянац тицнес- т1рзе, nicTin республикада иджцек- I терге сала ниик. Хакасиядацар чоох- | таза, мында, пасха регионнарныц хыринда, поскиреен anapapFa хоры- ‘ лыстар асхынах. — С/рерн/ч nipir/сте нинче ид/нчек? ЯОО азыоа оотын паза К1Ч1Г биз итчеткеннержц саны хозылча. ГП- pee3i, юрбезе дее, хайзы киректерде I хада-nipre торынча. — С/рерн/ч nipiricTeri к/зтерге хайдат i саринач полысчазар? — «Опораныц» пасха регионнарда ! noniKTepi пар, ол оцдайнац, пасха | чирлерзер садьи рыногын алрыдарра полысчабыс. Андат ТОРЫСТЫ апара- рында Хакас Республиканыц прави- тельствоэы щбк полысча. Ур нимес- I те мин иджцектернец хада хонцых ! Тыва Республиказар пар килгем, «Оп- j ора» nipiricTin жзгпержец тотазып, 1 Хакасиядары иджцектерге анда rioc I киреен азарра хабазарра чбптес сал- | рабыс. АНДЭРЫ устарнац торасхабыс. Тывадары ид1нчектер Моол хазназын- дагы иджчектернец торынчалар. Ан- дартын aFbinFaH ниме-нооларнац та- нысхабыс. Ураа манат качестволыр товарлар, хайзы иджцектер оларны пеер арыларлар, неке. — А Хакасияда чи, орында идмчектер хоза TOFb/нчач орыннар азар учун, \ «Опора» nipee хабазыт итче бе ? — Халранцы туста шетщ республикада туризмнецер ураа кбп чоох- i тасчалар. Че кирек чоохтазырдац j ырах nip дее алтыдылбинча. Анзын j торындырарта, туризм республиканын бюджедже ахча хозар иде, пастап I кирекл турыстыра синге KOflipin ал- | арга кирек полар. Ол саринан Иркутск i облазында, Пай кол хазында манат торынчалар. Андар парып, оларныц торызынан чахсы танызып алрабыс. Амды туризмнен ай-асчатхан идж- ны, чыып, оларнын туристическай компаниялары пастыра тарадарбыс. Культура палралыстарын тилщерге чоохтас салрабыс. Шстщ республиканын культурней программазы ураа пай Tin санапчам. Хызылчар- дары иджчектернщ ярмарказына чбргенде, культура торынчылары женен хада парраннар, республи- каны турыстыра кбзпкеннер. — Налог тблеглер/ хоостыра ид/н- чектерн/ч кирее хайдат очдайда ? Нин- че-нинче ид/нчектеч олар налог ор- /аннарын пухарахнач кбрбинчеткен/ч истерге кил/скен. — Налог тблеглерже теелчеткен законзар иджген хозымнар пастыра иджчектерж амды хахтирра сала оой полар. Алында, nipee алчаас, улур нимес сайбар учун, иджчекл чарры пастыра тблег ит1рчец пол- залар, амды чарты даа чох, сыных- ТЭРЧЫНЫН чарадиинан на анзын ид ерге чарир. Йджчектерге чарры даа чох 5000 салковайра, предприятие- лерге 50000 салковайра штраф са- napFa чарадылча. Иджцектер ол штрафтар хоостыра чаррыласса, кбртген киректернщ 70 процентжде налог органнары утыр салча, саба штраф алтан полчалар. — Андат очдайда ид/нчектерге хабазыт итчеткен/’мачат. Тоть/зычар чахсы парзын, чоохтазыт учун алгък. Валерий Михайлович.